Старонаводницкая 2-20Уважаемые инвесторы! просим внимательно ознакомиться с уставом кооператива и особенно обратить внимание на следующие пункты, в которых, возможно, заложены риски утраты прав на квартиру:

Учитывая вышеизложенное, предлагаем вынести на собрание обсуждение устава кооператива в субботу в 11-00, 21 мая 2016г. Бильярдный клуб на Малевича (Боженко)107.3.10. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени Кооперативу відповідають за зобов'язаннями Кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачено законом. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.


З.11. Кооператив має право одержувати в установленому порядку в користування (оренду) та/або у власність земельні ділянки для будівництва житлового будинку (будинків) та надвірних будівель; одержувати банківські кредити на будівництво житлового будинку (будинків) і надвірних будівель та інші цілі.


3.13. Кооператив має право організовувати культурно-побутове обслуговування своїх членів. (Улыбнуло)


4.4 ■ купівля та продаж власної нерухомості, надання нерухомості в оренду (найм), в позичку інші операції з нерухомістю;

■ зовнішньоекономічна діяльність;(Офшоры) :-)


5.1 ■ створювати підприємства, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків у порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом;(?)

■ встановлювати розміри внесків членів Кооперативу, у тому числі визначати обсяг корпоративних пільг;

■ укладати будь-які угоди та договори, які стосуються діяльності Кооперативу;

■ користуватися кредитами банків, в тому числі за умови укладення договорів застави та/або іпотеки;


6.4. При ліквідації Кооперативу асоційований член Кооперативу має переважне порівняно з членами Кооперативу право на одержання паю.


6.9. Членство та асоційоване членство в Кооперативі припиняється у випадку:

■ звернення стягнення на пай;(?).


7 ■ отримувати частину майна Кооперативу, окрім його неподільного фонду, після ліквідації Кооперативу;


7.2 ■ при ліквідації Кооперативу асоційований член Кооперативу має переважне порівняно з членами Кооперативу право на одержання паю;


7.4 ■ Члени (асоційовані члени) Кооперативу несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Кооперативу, в межах своїх паєнакопичень.


9.1. Пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) Кооперативу у створення та розвиток Кооперативу, який здійснюється шляхом передачі Кооперативу майна, в том числі грошових коштів, майнових прав, а також земельної ділянки.


10.3. Для забезпечення статутної діяльності Кооператив у порядку, передбаченому його Статутом, формує пайовий і неподільний фонди.


10.8. Кооператив є власником будівель, споруд, грощових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.


10.11. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном Кооперативу, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.


12.2. ■ прийняття рішення про отримання Кооперативом кредитів від фінансових установ, про складення договорів застави, гарантії або поруки, відповідно до яких Кооператив виступає : дставодавцем, гарантом або поручителем


12.12. Загальні збори членів Кооперативу у будь-який час мають право: - зажадати від Голови Правління Кооперативу звіт про діяльність Кооперативу; - знайомитися з будь-якими документами, які стосуються діяльності Кооперативу (у тому числі, але не виключно, з документами щодо бухгалтерського обліку і фінансової звітності Кооперативу).


13.6. ■ прийняття рішень про укладення будь-яких правочинів (договорів), інших юридичних актів, розрахунково-банківських, фінансових та інших документів Кооперативу, чи здійснення платежів будь-яких формах та без обмеження вартості (ціни) таких правочинів, за винятком тих правочинів, прийняття рішення щодо яких віднесене до компетенції Загальних зборів;


13.7. ■ видавати довіреності;


17.2. У разі реорганізації Кооперативу все його майно та всі його права і обов'язки переходять до правонаступника.